European Nuclear Society
e-news Issue 17 Summer 2007
http://www.euronuclear.org/e-news/e-news-17/underground-reactors.htm

Underground reactors

SECURE
Värtan, Stockholm
Teller LLNL
(Lawrence Livermore National Laboratory)


SECURE, Värtan Stockholm
Fig. 1: The SECURE-H main cooling system

www.mobergpublications.se/energipolitik/appendix2.htm

1970
(48) MARS: Krister Wickman tillsatte närförläggningsutredningen. Bakgrunden var att Stockholms elverk i juli 1968 sökt tillstånd för ett kärnkraftvärmeverk vid Värtan. Utredningen skulle ta fram ett underlag som underlättade myndigheternas ställningstaganden till tillståndsärenden av detta slag. Utredningen var i princip positiv till närförläggning. När betänkandet (Ref. 56) kom i juni 1974 var emellertid det politiska läget för kärnenergin ett annat än då utredningen tillsattes drygt fyra år tidigare.

SOU 1974:56

The need for an investigation of safety questions arising in connection with the siting of nuclear power plants in and close to major population centres was brought into focus in 1968. The occasion was the application by the Electricity Supply Authority of Stockholm for permission to erect a nuclear combined power and district heating plant at Värtan which is located only a few kilometres from the central part of Stockholm. At that time, certain other projects involving nuclear combined heat and power plants on urban or near-urban sites were also being discussed.

Närförläggning av kärnkraftverk, SOU 1974:56

reactor in deep rock contaiment, turbine in above
Fig. 2: REAKTOR DJUPFÖRLAGD I BERGRUM, TURBIN OVAN MARK I NORMALNIVA
reactor in deep rock contaiment, turbine in above ground building at normal level in relation to water recipient

reactor and turbine in deep rock containmemt
Fig. 3: REAKTOR OCH TURBIN I DJUPFÖRLAGDA BERGRUM UNDER NORMAL NIVA
reactor and turbine in deep rock containmemt and below normal level in relation to weater recipient

Värtan, Stockholm

Värtan

Värtan


© European Nuclear Society, 2007